دانلود فایل کامل پزشكی هسته ای در تشخیص و درمان؛ انرژی درمانگر

سخن روز: انجیر بخورید که برای دفع قولنج مفید است
اینک شما با جستجوی (پزشكی هسته ای در تشخیص و درمان؛ انرژی درمانگر) وارد صفحه فروش فایل دانلودی :پزشكی هسته ای در تشخیص و درمان؛ انرژی درمانگر: شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

پـیــش از سـاخـت مـواد رادیـواكـتـیـو مـصـنـوعـی از ویـژگـی هـای درمـانـی پـرتـوهـایـی كـه از Ra88 ‌و 0P84 ایجاد می شد، استفاده می كردند، اما جهشبزرگدركاربردموادرادیواكتیودرپـزشـكـیوزیـسـتشـنـاسـیهـنـگـامـیآغـازشـدكـهرادیـواكـتـیـومـصـنـوعـی سـاخـته شدرادیـو ایزوتوپ ها یا به زبان دیگر ،مواد رادیواكتیو در پزشكی برای پژوهش، تشخیص و درمان به كار


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-09-13 23:36